To see news, leave a comment or suggest updates please click HERE.

Syria-Map 07 (Ar Raqqah Terrain and Roads)

 

oil rig anim

Qawas

Khirbat Uqla

3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r

Al Raqqah

Suggest updates on the Talk Page. Please don't forget to provide the source of your info.

Muqman

Maunt Abd Al Aziz (920m)

Ayash

Huwayjah

Al Bouchab

Abu Khashab

Sherwan

Al Jezrah

Kobar

Djiah

Jubaylah

Sfaiyeh CPF

Oil Icon

Shayma

Ma'din Atiq

Ma'adan

Karamah

Al Ruhayat

Tal Al Sim'an

Khirbat Hadlah

Qaltah

Well Said

Al Quattah

Al Mansurah

'Ayad Kabir

'Tabqah Dam

Ba'ath Dam

Suwaydiya Kabir

Safsaf

Hunaydah

3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r 3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r 3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r 3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r 3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r 3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r 3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r 3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r

Tishreen Dam

Tishreen

Ithriyah Oil Field

Abu Hassan

Mazra'at Tishrin

Kabsh Sharki

Hazimah

Mazra'at Hukumiyah

Abbarah

Mu'ayzilah

Qahtaniyah

Sukariyah

Yarub

YPG/SDF

Qhunayz

Qhunayz Tahtani

Adnaniyah

Mazra't Mustafa Muhammad

Rashid

Mushayrifah Miftah

Mazra't Andalus

Khutaniyah

Mazra't Hatin

Khuwayshah

Mount Al Aba

Abu Kabra

Badrani

Khirbat Khan

Kabsh Gharbi

Job Shaeer

Abu Susah

Dubriyah

Merdas

Waqid

Jawazah

Huraybishah

Hurriya

Muwayli

Mughirah

Abu Wahl

Al Kjlh

Muddar

Badr

Hamrat Buwaydiyah

Raqqa Samrah

Khutaniyah

Salhabiyat G.

Furqon

Bir Khuwaym

Bir Sana

Mulayhan

Abu Susah

Shams Ad Din

Tell Munbaqa

Khirbat Sharafat

Bayr Nayef

Jurniyah

Qalib Hassan

Ramla

Ajijiyeh

Bari

Shathah

Jubb Al Qidarah

Qadiriyah

Ramala

Marufah

Mount Sawda

Mount Shaykh Innan

Mount Shash

Dubb Mountines

Ramala Plain

Nafileh

Shallal

Ranhebas

Bashtolka

Haymar

Kerdosan

Bir Dallah

Bir Abu At Tinnah

Dabashiyah

Misat

Karawan

Taltaraqu

Mahmudli

Maskaneh Plain

Ratla

Bir Jabir

Jadah

Mashut

Bawr

Al Jabir

Abu Shamat

Dokhnah

Hazzum

YPG/SDF

Tuwayhinah

Abu As Sakhrah

Jabar

Suwaydiya Saghirah

Safra

Mohammad Ash Shaykh

Wasta

Msheirfet J.

Sharyat Duwayrat Rabbah

Rajm Al Hammam

Taheriyah

Abu Ali H.K.

Abu Jasim

Halawa

Khafsah

Tal Hudhan

Kasrah

Khafsah Sagirah

Mount Arudah

Tareq

Ayuj

Shali

al Dahlan

Shaninah

Square Yellow1

Kassar

Jowayce

Mount Bayda (635m)

Bir Adman

Qamar

Hilu

Maliha Oil Field

Mount Jamrah Jirdiyah

Thamad Valley

Babiri

Ad Durra

Shield Small Red oil rig anim

Dero Oil Field

Euphrates

Euphrates

Euphrates

Shield Small Yellow

Ma'tab

Nasirah

Kulayb

Hamad Assaf

Judaydat Khabour

Mashrafat Shahnat

Ghasaniyah

Hamrat Balasim

Tal Fatisah

Shield Small Yellow

Shurfah Peninsula

Kulayb Hammah Plateau

Airplane Transparent Icon2

YPG/SDF

Jarwah

Marmah Darwish

Maisalun

Jalaa

YPG/SDF

Square Yellow1 Shield Small Yellow

Sahl Khashab

Turkiyah

cropped line cropped line

Salhabiyat S.

cropped line

Tall Fayd

Shield Small Yellow

Qaryat Abdallah

Tell Zeidan

cropped line cropped line Airplane-red2 cropped line cropped line cropped line cropped line cropped line

YPG/SDF

oil rig anim

Khadirat Madinah

Train Station

Jida Kadirah

Somouqah

Hijarah

Arc Part cropped line cropped line cropped line cropped line cropped line

Sakhanah

Dukharyah

Sakariyah

Radah K.

Makhroum

Debsi Faraj

Jawim

M.Bakri

Rasm Falah

Hamra

K.Muftahiyah

K.Ahmad Habib

Dandan

K.A.Hajji

Sulayhiyah

Debsi Afnan

M.Sa'b

Fukhaykha

Masaha

5th Corps

Square Yellow1
Shield Small Yellow

Hawi Hawa

Shield Small Yellow

Mashalab

Lake Assad

Romaniyah

cropped line

Bir Ibnaj

cropped line

Resafa

Hattin

Sina'a

Mustajib Naqib

Kasrat Affan

cropped line

Kamb

Kasrat Faraj

Bitani

Shield Small Red

Ukayrishah

Al Raqqa

Dalhah

Bir Horan

Bir Zanati

Shield Small Red

Al Kalat Hills (332)

oil rig anim

Kadir Oil Field

oil rig anim

Deilla Oil Field

Khirbat Haloul

oil rig anim

Wahab Oil Field

oil rig anim

Fahdeh Oil Field

oil rig anim

Dabisan Oil Field

oil rig anim

Sfaiyeh Oil Field

oil rig anim

Tabqah Oil Field

oil rig anim

Qatash Oil Field

Qusayr

Bir Al Zamlah

Shumayhan

Arrow-Right-BLACK Arrow-Right-BLACK

Al Shoulah 65km

Deir Ez Zor 100km

A.Malik

Al Kawm Oasis 30km

Al Sukhnah 70km

cropped line cropped line

Shuwayhan

Yarmouk

124th Brigade Of Republican Guard

Tribal Forces led by Sheikh Turki Al Bouhamad

Mount Bishri

Salam Aleykum

Nuzayzah

Rajm Sulayman

Kharar

Kharar Hill (294)

Shield Small Red oil rig anim

Huwayjat Shihan

Shuraydah

Al Harqat, Primitive Refineries

Shield Small Red

Sanouf Hill

Sabqah

Muqla Kabir

Destroyed Bridge

Jabali

Rahbi

Jabal Fusayyat

Jabal Hamad Hubaybah

Zawr Shammar

Ghanim Al Ali

Shield Medium Orange

Bir Hammad

Mount Batin Baziq (352m)

Hammat Jazirah

Muhaymidah

Shield Medium Yellow

YPG/SDF

Tribal Forces led by Sheikh Turki Al Bouhamad